تراژدی"کودتای"حذف وعدم بکارگیری نیروهای ارزشی را جدی بگیریم

 

حذف وعدم بکار گیری نیروهای ارزشی وکارآمد ازجمله آفت هایی است که مانند موریانه بجان درخت انقلاب اسلامی افتاده،خطری که چندی پیش مقام معظم رهبری درجلسه ای که با مسئولین نظام داشته بودند اشاره ای اکمل به آن نمودند واز این اتفاق ابراز نگرانی داشتند،اگرچه ادم بخواب رفته را میشود بایک اشاره از خواب بیدار کرد حالا ان اشاره میتواندگفتمان الهام بخش حضرت اقا باشد ویا خطبه های حق طلبانه امام جمعه یک شهرستان باشد،اما از انجا که برخی افراد با ارزشها بیگانه اند وازمتن مردم برنخواسته اند و ابر باد مه خورشید دست به دست هم دادند تا امثال این آقا سری بشوند در سرها تابقال سر کوچه مان بشود سفیر،وزیر.مدیر…لذا هر جا منافع شان ایجاب کند خود را بخواب زده آنهم از نوع خواب زمستانی وهرگز از این خواب بیدار نخواهند شد،چون نمی خواهند،بقول شیخ مطالبه گرمان تربیت مکتبی نشده اند،روضه ای نرفته اند،خونی نداده اند،ترکشی نخورده اند زخمی ودردی به یادگار ندارند…

 

متاسفانه این روزها بدنبال عزل ونصب های اتوبوسی این دولت به ان دولت درسطح کلان ودر سطح استانها وشهرستانها با این خط کش نوع حقیرانه ای ازاندازه گیری “بامابوده ویانبوده -ازهمراهان وهم صداهای مابوده ویانبوده-هم خون ماهست ویا نیست-هم سفره ما میشود ویا نمیشود-نهایتا مطیع وفرمانبردار ما میشود ویا نمیشود-جزسپاه وسیاهی لشگر مابوده ویانبوده-قد بلند است یا کوتاه-چاق است یا لاغر-دارا است یا ندار-باما به فاتحه خوانی می اید یانمی اید-با ماکباب می خورد یا…شاهد اوج حملات وحذف و نادیده گرفتن نیروهای ارزشی وکارامد درسطح کشور هستیم وازآنجا که مطالبه گری به دلایل زیادی یکی ازآنان گرفتاربودن مردم به تامین معاش روزمره خود درکمرنگ ترین سطح خودقرار دارد ودرهر کوه وبرزنی که فتیله مطالبه گری اجتماعی پایین تر امده باشد ویا متاسفانه نخبگان آن سکوت کرده باشند ویا وارد معامله شده باشند مسئولین ، کرسی بدست تان،تریبون داران بر ادامه راه خود اصرار بیشتری داشته ودرطول مسیر خود از قلع وقمع نیروهای ارزشی واهمه وابایی ندارند!فرقی هم نمی کند از رشت بگیر تا خوزستان غرق در محرومیت برخی جاها بیشتر وبرخی کمتر!

 

تشکل های مردمی-نهادهای اجتماعی-مصلحان وصالحین اجتماعی روحانیون متعهد ودلسوز -ائمه جماعات افرادی که خود خرما خورده نمی باشند نباید درمقابل این ظلمها،خطاهاوجفاهایی که درحق نیروهای ارزشی ودرنهایت انقلاب اسلامی وآرمانهای امام وانقلاب  میشود سکوت کرد باید روحیه مطالبه گری تقویت شود تا ارزشها انقلاب مصون بماند.

این روز اگر بگویم کودتای آرام وخزنده حذف نیروهای ارزشی وکارآمد  کلید خورده است اشتباه ونابجا نگفته ایم وقتی معاون فرماندار اندیکا را که جوانی شهید داده،کارامد وبی ادعا را یک شبه عزل می کنند ویا مدیر شبکه بهداشت را یک هفته بعد از اینکه بعنوان مدیر نمونه معرفی میشود برمی دارندویا ریاست دانشگاه ازاد را که درشورای اداری بعنوان مدیرنمونه معرفی شده بود عزل می کنند چه معنایی میتواند داشته باشد؟این رفتارها ازهر زاویه ای که بررسی شوند ظلم وجفا درحق مردم است بدتر اینکه جایگزین ها اکثرا ناتوان و… بوده وهستند!

 

 

دربرخی وزارت خانه ها،استانداری ها،ادارات کل ومدیریتها  افراد ناتوان وسست عنصر وضعیف النفسی بر میزهاتکیه زده اند که برای پیش گیری از طرح سوال وزیر مربوطه خود ویاپیشگیری از عزل خود وطولانی تر شدن دوران مدیریت خود با کمترین فشار وبا اولین زد وبند درمقابل تحمیل نیروهای سوخته وآفت زده وحذف نیروهای ارزشی به هزار ویک بهانه از باما بوده تانبوده از مهرورز بوده تا اعتدالی نبوده تا…درحال انجام است.

 

این وسط برخی تریبون داران وکرسی نشینان و… از برخواستن دود سفید وپرچم احترامی که به آرا مردم ویا حکم حکومتی انان از خیمه گاه ارزش مداران ونیروهای انقلابی برخواسته است واز طرفی میدان مطالبه گری عمومی را بدون حریف دیده اند وکرسی مصلحان اجتماعی را خموش دیده اند دچار توهم شده ونهایت…توان خود را به میدان اورده وتاتوانسته سو استفاده کرده وتوزیع غنایم پس پیروزی میکنند آنهم بین پیاده نظام های خود وتاجایی که اسب لگام در رفته وچموش انان تا توان دارد یک تنه تاخته اند واز هر مانعی با ردیف کردن یک کلاه شرعی پریده اند وبا تیغ کین خود که آنرا در لای لبخندی وارادتی دروغین پنهان کرده اند بی رحمانه سر می برند وگناه زدن سر را به گردن جلاد بی خبر میگذارند حاشا که بقول امام جمعه شهرمان ما از پشت پرده شما باخبریم ومی دانیم عزل معاون فرماندار اندیکا وریاست شبکه بهداشت ودرمان ویا منصوب شدن افراد مسئله دار ریشه در اتاق استاندار و…ندارد بلکه برخواسته از اتاق فکرهای مخوف وبر گرفته از طرز فکر یک عده لات ولوت های سیاسی، ورشکسته های سیاسی است که متاسفانه این روزهادر اطراف و کنار  دست صاحبان کرسی وتریبون به عناوین مختلف دیده می شود کسانی که در زمستان سرمایه گذاری کرده اند ودر بهار برداشت می کنندزمان انتخاب رئیس جمهوری.زمان رای اعتماد به وزیر. انتخابات مجلس.شورای شهر سرمایه گذاری کرده اند حالا حق برداشت دارند!

 

اما غافل ازاین که این پرچم سفیدی که از اردو گاه مصلحان به اهتزاز درآمده پرچم مهربانی.همراهی.حرمت است واگر قرار باشداین روال با سماجت ادامه داشته باشد مطمئن باشید که پرچم یا لثارت الحسین جایگزین خواهد شد ومختار وار به خون خواهی حسین برخواهند امد و دیگر درمقابل ظلم سکوت نخواهند کرد  وتمام تریبون های خاموش روشن خواهند شد وتک تک مردم به صحنه خواهند امد واز هر حنجره ای فریاد مرگ بر ظالم نثارتان خواهد شد راه ما راه امام خمینی “ره”است و فرقی هم ندارد رئیس جمهور باشی وزیر باشی ویا وکیل ویا استاندار ویا مدیر کلی باشی چرا که بفرمایش رهبر فرزانه مان هیچ کس از مصونیت آهنینی برخوردار نیست وهر کس به نسبت مسئولیتش باید پاسخگو باشد!

 

آقای وزیر آقای… توباید بدانی به تک تک مردم بدهکاری وحق ندارید مردم را به دستجات مختلف تقسیم کنید ازجناب رئیس جمهور گرفته تا هرکسی دیگر به ۸۰ میلیون ایرانی بدهکار بوده وباید پاسخگو باشید حق چاق ولاغر کردن شهروندان را ندارید!آقای وزیر آقای سفیراقای شورا… امید است شعارهای انتخاباتی خود رافراموش نکرده باشید اگر چه فردای انتخابات پوسترهای انتخاباتی باژستهای انچنانی به همراه شعارهای انتخاباتی که بر در و دیوارشهر اویخته شده بودندتوسط رفتگران جمع اوری ودر سطل های زباله ریخته شدند اما هنوز شعارهایتان درگوش مردمان این مملکت از البرز تا زاگرس از شمال تا جنوب طنین انداز است اما بقول آن شیخ فرهیخته این روزهاهم خواهند گذشت وباز نوبت همین پا برهنه ها، همین شهید داده ها،همین نمونه ها که یکی پس از دیگری در نوبت عزل قرار گرفته اند ویا به حاشیه رانده شده اند خواهد رسید وانروزها روز های سختی ونفس گیری برای خیلی هاخواهد بود وان روز ها نفس های که امروز اجازه نفس کشیدن به غیرخودیها نمی دهند به شماره خواهد افتاد ضمن اینکه یوم الحسابی درقیامت هم خواهد بود!

 

درکل ادامه این نوع عزل ونصب ها با این معیار های اتوبوسی باعث کاهش خدمات وکند شدن واز حرکت ایستادن چرخه عمران وآبادانی خواهد شد ودرنهایت به کشورمان استانمان وشهرستانهاو روستاها لطمه وارد می کند ودرنهایت دودش درچشم پابرهنه گان که صاحبان این انقلاب هستند می رود والابه افراد دو تابعیتی وحقوق نجومی بگیر ویا صاحبان زر و زور اسیبی نمی رسد جناب استاندار امروز وقتی می بینیم محدود نیروهای ارزشی درگوشه وکنار این دیار مورد نامهربانی قرار می گیرند کسانی که در دوران سخت انقلاب مال وجان خود را به صحنه آورده و شهید داده اند این چه معنایی دارد؟ انوقت  افراد مسئله دار برمسند ها تکیه می زنند حال بقول آن بی سواد که نمی داند صابون را با سین می نویسند یا باصاد واز طرفی شهامت ذکر نام خود را هم در زیر اراجیف خود نداشت که به مطلب قبلی نگارنده که  درخصوص استخدامهای زیر میزی آموزش وپرورش اشکال گرفته بودفرض براین که قلم من مغرض است پس فریاد واخواهی شیخ مطالبه گرمان چه؟وقتی مدیری در دستگاهی عزل می شود انوقت درمصلی از خدمات وزحمات آن تجلیل می شود یعنی چه؟یعنی ای بخواب رفته ها بیدار شوید یعنی این نوع رفتارهایتان اشتباه است اماافسوس که…جناب آقای مسئول وقتی از شما عمران می خواهیم  از کمبود اعتبارات می گویید وحواله به آینده می دهید،وقتی از شما آمبولانس می خواهیم وقتی از شما امکانات پزشکی میخواهیم که دیگرشاهد مرگ کودک بی گناه بخاطر عقرب زدگی نباشیم ویا ناچار نباشیم برای درمان به شهرهای هم جوار برویم، وقتی از شما جاده میان بر می خواهیم که بعد چند بار آغاز پرژه وبریدن روبان وگرفتن عکسهای یادگاری باز بخاطر چند بز کوهی که معلوم هم نیست هنوز هستند ویا تاحالا کباب شده اند توسط صیادان واز ما بهتران، تادیگر شاهد این همه مرگ ومیر در جاده های مواصلاتی غیر استاندارد نباشیم، وقتی از نرخ بالایی بیکاری می گوییم وقتی از طناب تنگ شده دور گردن فرزندان بیکارمان می گوییم که فقط تا حالا گفتاری درمانی وبازی با امار وارقام دیده ایم وقتی از فرودگاهی می گویم که ارزوی پرواز از ان در دل مردمان مانده واگر مساعدت امیر سر افرازمان امیر قربانی نبود انهم به خاطر تعصب وغیرتش همان یک گام روبه جلو هم روی زمین مانده بود از باز گشایی بیمارستان قدیم ۲۲بهمن درد دل می کنیم باز حواله به فرداها داده میشود درحالیکه شاهدیم در دزفول طرح بزرگترین بیمارستان جنوب وغرب کشور به همت نماینده سخت کوش شان کلید خورده و در حال شکل گیری است،

 

جناب استاندار شما خیلی خوب هستید ما کدام سر را قبول کنیم اصلا قبول اعتبارات نیست ماهم می پذیریم اما آیا پیشگیری از عزل ونصب نیروهای ارزشی وکارامد ویا استفاده از این طیف نیاز به اعتبار دارد؟نه خیر باید افکار اصلاح شوند؟جناب استانداراخلاق مدارمان باید قبول کرد بخش زیادی از بدبختی های استانمان بواسطه گماشتن بعضا افراد نالایق وبی کفایت در منصب ها وپست ها این استان بوده است والا کار روی زمین مانده زیاد است چرا فقط دراستان چسبیده شده  به عزل این وآن؟جالب تر اینکه دراستان ما کاری با بی لیاقت ها ندارند!جناب اقای استاندار برخی از الان بفکر انتخابات ۹۸ هستند واز الان بفکر پر شدن صندوقهای آرا برای خودشان هستند چه انانکه فعلا تریبون دارند وچه انانکه امید دارند تریبون را بدست بگیرند متاسفانه آفت ودرد لا علاجی  که فقط باخودسازی درمان میشود، آفتی که بعضا دامان منتخبین مردم در شوراهای شهر. مجلس.وحتی ریاست جمهوری به ان مبتلا هستند این است که از فردای روزی که رای اورده اند بفکر رای اوردن دوره بعدهستند! انهم نه با ارائه خدمات بلکه از سریع ترین وکوتاه ترین راه یعنی زد وبند،داد وستد،تخریب وتحمیل،این می شود که امار بالای کشته های زلزله کرمانشاه رو بحساب مسکن مهرمی گذاریم،…در هرصورت باید برای احقاق حق های روی زمین مانده تریبونهای مطالبه گری اجتماعی بیشتری باید بصدا در اید وهر شهروندی یک نقاد اجتماعی باشد باید به کمک مسئولین نیک کردار آمد باید به کمک استاندار بااخلاقمان امد تا زیر فشارهای سیاسی ناچار به کوتاه امدن نشود باید در کنار استاندار مطالبه گری از مدیران جامانده از قطار خدمت رو به میدان اورد باید روی اعلام اسامی استخدامی های اخیر اموزش وپرورش ایستاد وبررسی اولویت افراد پذیرش شده مورد کنکاش قرار گیردباید برای این دست سوالات جواب داشت:چرا موقع  تشکیل پرونده  یاداشت های این دفتر وآن دفتر برای شما ملاک شد؟چرا به برخی اعلام شد زیر۳۵سال باید باشید اما در پذیرش شده ها ۴۰سال به بالا دیده می شود؟چرا اعلام شد فقط در دو رشته روانشناسی واموزش ابتدایی پذیرش داریم اما در افراد جذب شده حتی عمران هم دیده می شودخیلی چراهای دیگر که باید در محاکم دیگری پاسخ داده شود.چرا یک پرونده باید چندبار گم شود؟چرااخر سر هم بجای معذرت خواهی با پشتوانه این و آن میخواهید موضوع را ماست مالی کنید ؟باید مشخص شودچرا مدیرانی که درهفته دولت بعنوان مدیر نمونه معرفی میشدند چرا درنوبت عزل قرارگرفتندباید مشخص شودچرادکترابراهیمی از شبکه بهداشت ودرمان،چراسیدفریدموسوی از اداره ارشاد اسلامی، وحتی چرا قاسمی از اموزش وپرورش،امرالله نوذری از معاونت فرمانداری اندیکا…عزل شدند واز طرفی کدام اتاق فکرمخوف  وکدام سنبه و کدام قدرت پشت این رفتارها بوده است که با زیرکی خود را نشان نمی دهد باید همه ی همت ها به صحنه بیایند تا ماه از پشت ابرها سیاه بیرون کشیده شود و آنرا برای مردم رونمایی کردو این جز بامطالبه گری اجتماعی محقق نمی شود.اری درپایان از شما شهروندان سوال می کنم کجای  این حرف ها واین نوشتار تخریب است که برخی راه می افتند وبه هر در ودیواری می زنند که ماراهم در تعارف گرفتار کنند که دیگر سکوت کنیم اقای وآقایان مسئول ما اهل معامله نیستیم شما به راه درست بر گردد.

به امید روزهای خوب

محمدرضا کرمزاده

Author: مسجد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *